Gå til hovedindhold

Få hjælp til grøn omstilling med en grøn forretningsplan

En grøn omstillings- og forretningsplan hjælper jer på vej, når I går i gang med at omstille jeres virksomhed i en grøn og cirkulær retning.

Mand i grå habit vander med vandkande på en opadgående kurve lavet af grønt græs, mens han vender tommelfingeren op til fotografen
 • Læs op

Indhold

  En grøn omstillings- og forretningsplan hjælper din virksomhed med at sikre, at I får tænkt alle nødvendige dele af en grøn omstilling igennem, og at I ikke mister overblikket undervejs.

  Når I skal lave en grøn omstillings- og forretningsplan i din virksomhed, skal I afdække virksomhedens grønne potentialer ved at gennemgå din virksomheds produkter og processer.

  På den måde kan I tage udgangspunkt i de tiltag, som har størst mulighed for at give miljømæssige og økonomiske gevinster i din virksomhed.

  På denne side finder du vejledning i at udarbejde en grøn omstillings- og forretningsplan med skabeloner, du kan downloade.

  Vejledningen kan bruges både hvis I ønsker at udarbejde en fuld omstillingsplan og hvis I ønsker at omstille enkelte områder af jeres virksomhed.

  Sådan gør I

  Når din virksomhed skal lave en grøn udviklings- og forretningsplan, skal I følge en række trin i den bestemte rækkefølge.

  Først starter I med at sætte ord på det, I har nu, og der, hvor I vil hen.
  Derpå definerer I de aktiviteter, der er nødvendige, for at komme derhen.
  I skal desuden identificere, om der er behov for investeringer og lægge et budget.
  På den baggrund laver I den konkrete handlingsplan, som virksomheden skal følge for sin grønne omstilling.
  Vær grundig med arbejdet på de forskellige trin i processen. Det lønner sig. Jo mere I får formuleret og defineret allerede fra starten, jo nemmere er det at arbejde videre med det i de næste trin.

  1. Beskriv det forretningsmæssige udgangspunkt

  Beskriv din virksomheds forretningsmæssige udgangspunkt, og formuler formålet med grøn omstilling.

  Er der tale om interne optimeringsprocesser (energi, affald, CO2, materialer)? Eller er det produkter og services, I kan gå på markedet med? Eller begge dele?
  Giv en beskrivelse af virksomheden. Inkluder styrker, svagheder, muligheder og trusler i virksomhedens nuværende forretningsmodel.

  En trussel kan fx være, at kunderne i stigende omfang stiller krav til dokumentation af CO2-emisioner. Men det er naturligvis individuelt fra virksomhed til virksomhed.
  Beskriv de 3 største barrierer for udviklingen af jeres nuværende forretningsmodel.

  2. Definer målet for grøn omstilling

  Definer hvor I ønsker, at indsatsen med grøn omstilling skal tage jeres virksomhed hen! Benyt udviklingskort til at få det hele med og bevare overblikket.

  Beskriv de vigtigste prioriteringer for indsatsen med grøn omstilling. Beskæftig jer særskilt med mål for hhv. jeres produkt/forretningskoncept, kunderelationer, organisation og driften af jeres virksomhed.
  Kortlæg virksomhedens overordnede mål, og hvilke aktiviteter/handlinger der skal gennemføres for at nå målene.
  Det tager tid at udfylde udviklingskortene rigtigt, men det er vigtigt at gøre det grundigt. De giver jer mål og fokusområder, og holder processen i gang. Husk også at følge op!

  Man bliver altid klogere undervejs i en proces. Det gælder også for kortlægningen af mål. I kan altid skrotte et udviklingspunkt hen ad vejen, hvis I lærer, at det er irrelevant for jeres proces.

  Download skabelon og vejledning til udviklingskort

  3. Lav aktivitetsplaner

  Beskriv i detaljer udvalgte aktiviteter, som er centrale for at nå målet. Hvad handler aktiviteten om? Hvad skal helt konkret gennemføres? Uddyb med underaktiviteter. Brug så mange detaljer som muligt.

  • Beskriv formålet med aktiviteten. Hvilke konkrete resultater vil aktiviteten skabe? Og hvordan er disse resultater med til at sikre, at I når virksomhedens mål?
  • Beskriv de udviklingsaktiviteter (fra udviklingskortet), som I særligt vil fokusere på for at nå virksomhedens mål.
  • Beskriv vigtige milepæle. Hvilke underaktiviteter skal færdiggøres hvornår?
  • Sæt navne på ansvar. Hvem er primær og sekundær ansvarlig? Hvem gør hvad?

  Giv et estimat for det forventede tids- og ressourceforbrug for aktiviteten. Det kan være svært, men spring ikke opgaven over. Den hjælper jer med et realistisk perspektiv på jeres proces og kan efterfølgende holde jer forpligtede til aktiviteten.

  Download skabelon og vejledning til aktivitetsplaner

  4. Vurder omkostninger og finansiering

  Medfører de grønne mål i din virksomhed behov for investereringer i maskiner/udstyr og/eller test af teknologi? Hvis de gør, så beskriv, hvordan investeringen kan styrke jeres evne til at nå virksomhedens mål, herunder mål for reduktion i energi- og ressourceforbruget.

  Beskriv, hvorfor og hvordan netop denne investering kan være med til at indfri jeres mål.

  Og giv et estimat for, hvad investeringen koster.

  Hvordan vil I finansiere investeringerne? Og vil der være indtægter og besparelser forbundet med de grønne mål, fx fra nye produkter/ydelser eller reduktioner i energi- og materialeforbrug. Læg budgetter – både for investeringen og for driften.

  5. Sæt mål for energi og ressource-effektivitet

  Beskriv forudsætninger og forventninger til reduktion i drivhusgasemissioner, energiforbrug og materialeforbrug!

  Beregn de årlige forbrug og udledninger i virksomheden og dens tilhørende værdikæder, inkl. kunder og leverandører på starttidspunktet (baseline). Beregninger skal omfatte:

  • energi, opgjort i gigajoule
  • materialer, opgjort i tons.
  • affaldsmængder, opgjort i tons
  • drivhusgasemissioner, opgjort i tons CO2

  Benyt fx klimakompasset som værktøj til at beregne jeres CO2-udledninger.

  Giv derpå et underbygget og realistisk skøn over, hvor meget disse forhold bliver reduceret, det antal år efter, som jeres omstillings- og forretningsplan er sat til at vare.

  Beregn desuden økonomien i en omlægning. Er der reduktioner i udgifterne til energi- og materialeforbruget og affaldsmængderne? Vil der komme en meromsætning ved nyt produkt på markedet?

  Lav gerne flere beregninger, fx én for plast, en for træ osv.

  Brug cirkulær værdikædeanalyse til at få overblik.

  Download skabelon til nøgletal

  Bonus: Nøgletallene kan anvendes ved behov for dokumentation til kunder eller ved investeringer.

  6. Læg en handlingsplan

  Læg nu en handlingsplan! På baggrund af jeres mål og aktiviteter kortlægger I, hvilke udviklingsaktiviteter, I særligt vil fokusere på at gennemføre i virksomheden de næste år.

  Nu-situation: Beskriv først virksomhedens nuværende situation med få ord.

  Vision: Beskriv dernæst, med få ord, virksomhedens vision om 3 år (eller hvor lang tid, I har besluttet, at jeres omstillingsplan skal køre).

  Udviklingsaktiviteter: For at opnå jeres mål skal I gennemføre en række udviklingsaktiviteter. Beskriv aktiviteterne kort. Husk at medtage investeringer i ny teknologi mv. Benyt skabelonen, du finder herunder.

  Vigtigste mål for hvert af årene: Skriv forventet mål for hvert af de følgende 3 år

  Download skabelon og vejledning til handlingsplan

  Når din virksomhed har den grønne omstillings- og forretningsplan på plads, er det tid til at gennemføre planerne.

  Husk at følge op på aktiviteterne løbende, så I sikrer, at planen bliver ført ud i livet. Juster aktiviteter og handlingsplan til, hvis I hen ad vejen gør jer nye erfaringer og erkendelser.

  Vil du have mere viden til din grønne omstilling?