Gå til hovedindhold

Lav beregninger med Klimakompasset til dit klimaregnskab

Lav CO2-beregninger til dit klimaregnskab med Klimakompasset. Få hjælp til, hvilke data, du skal bruge til at at lave beregningerne med.

Tegning, der viser en kæmpe købmandsvægt, hvor der står CO2 i displayet. Ved siden af vægten stør to personer med favnen fuld af ting, som de ser ud til at ville lægge på vægten. Tegningen er det officielle billede for Klimakompasset
 • Læs op

Indhold

  Det kræver mange data at afdække hele din virksomheds CO2-udledninger i et klimaregnskab.

  Dit klimaregnskab besvarer spørgsmålene: Hvor store er vores drivhusgasudledninger? Hvor i min virksomheds værdikæde er de primære udledninger?

  Her på denne side får du et overblik over, hvilke data, du skal finde frem i hvilke formater og hvordan, når du udfærdiger CO2-beregninger til jeres klimaregnskab med Klimakompasset.

  Klimakompasset: Anerkendt beregningsværktøj

  Klimakompasset er et officielt, gratis beregningsværktøj til at skabe overblik over virksomheders CO2-udledninger og ”hotspots”. Klimakompasset er på nationalt niveau anerkendt som validt beregningsgrundlag for virksomheders årlige klimaregnskab.

  Med klimakompasset kan en virksomhed desuden opstille scenarier for effekten af mulige CO2-reducerende tiltag.

  Vær opmærksom på, at Klimakompasset ikke udarbejder et klimaregnskab i sig selv, dette kræver ekstra arbejde med krav til afrapportering. Og resultater kan ikke bruges til grøn markedsføring eller sammenligning med andre virksomheder.

  Disse data skal du have klar til Klimakompasset

  Klimakompasset er opbygget i en struktur med fem hovedområder, som hver er inddelt i underområder. Her kan du læse om, hvilke data, du skal finde frem i hvilke formater til brug i Klimakompasset.

  Obs! Har din virksomhed lavet en cirkulær værdikædeanalyse, kan du bruge data derfra. Læs mere her om cirkulær værdikædeanalyse.

  Virksomhedens forbrug af elektricitet, fjernvarme og fossile brændsler.

  Elektricitet

  • Al elforbrug.
  • Opgøres i kWh forbrug fra elnettet.
  • Data hentes fra forsyningsselskabers opgørelser eller aflæses fra målere.
  • Angiv evt. egenproduktion af elektricitet, hvis det er relevant.

  Varme og procesenergi

  • Al fjernvarme samt forbrænding af brændsler som naturgas, fyringsolie m.m.
  • Data hentes fra forsyningsselskabers opgørelser eller aflæses fra målere.
  • Forbrug af m3 naturgas og liter fyringsolie i egne fyr. Brændselstypen naturgas svarer til ledningsgas og inkluderer automatisk 11% biogas.
  • MWh/GJ forbrug fra fjernvarmenettet. Du bør som udgangspunkt bruge en individuel, lokal emissionsfaktor. Findes på Energistyrelsens hjemmeside eller hos dit lokale fjernvarmeselskab.

  Procesudledning

  • Direkte udslip fra virksomhedens processer.
  • Også data vedr. lækager og utætheder fra anlæg, f.eks. lækage af kølemidler på gasform fra køleanlæg.

  Virksomhedens forbrug af varer, materialer, produkter og tjenesteydelser. Relevante data vedrører virksomhedens indkøb af forskellige produkter, råvarer til produktionen, indkøb af transportmidler eller kontorartikler og IT-udstyr til administrationen samt service- og tjenesteydelser som f.eks. konsulentydelser.

  Indkøb af råvarer til produktion

  • Materialer i fysiske enheder, f.eks. beton, angives i kg eller ton mv.
  • Data hentes fra regnskaber.

  Indkøb af produkter og serviceydelser

  • Indkøbte varer og tjenesteydelser til drift og anlæg
  • Monetære enheder, f.eks. hvor mange penge din virksomhed har brugt på tøj, angiver du i DKK.
  • Data hentes fra regnskaber.

  Virksomhedens transportforbrug. Angives i monetære enheder, DKK, eller fysiske enheder (L pr km). Hvis du kender til de fysiske enheder, er dette at foretrække og giver en mere præcis beregning.

  Egne og leasede transportmidler

  • Egen transport, fx i personbil, angiver du i fysiske enheder som L eller km med angivelse af biobrændstofsandel i %.
  • Data for brændselsforbrug af benzin/diesel findes i indkøbsdata, benzinkort, eller estimeres fra literpris og købsbeløb.

  Medarbejdertransport

  • Data for medarbejdertransport i private biler tager udgangspunkt i kørselsgodtgørelse med viden om DKK/km.
  • Ved forretningsrejser kan rejseselskabers egne CO2-rapporter anvendes.
  • Medarbejderpendling estimeres ud fra antal medarbejdere og statistikker på pendling.

  Varetransport til virksomhed

  • Leverandørs egne CO2-rapporter kan anvendes, ellers ton pr km eller DKK. Data om transport fra centrallagre kan fx komme fra transportleverandører.

  Varetransport fra virksomhed til kunde

  • Leverandørs egne CO2-rapporter kan anvendes, ellers ton pr km eller DKK. Data om transport til centrallagre kan fx komme fra transportleverandører.

  De mængder affald, som virksomheden genererer internt og den efterfølgende håndtering samt mængder af internt genbrugt materiale.

  • Afskaffelse af produkter eller materialer, f.eks. aluminium, ved håndteringsform – f.eks. deponi, genanvendelse, forbrænding mv.
  • Kategorierne spænder fra materialer til produktgrupper og inkluderer også produkter som elektronisk, farligt affald og dagrenovation.
  • Mængdeopgørelser for affaldsgenerering kan hentes hos affaldsselskab eller måles/estimeres.

  Håndteringen af virksomhedens solgte produkter, efter de er solgt til kunderne. Det kan i dette trin være udfordrende at finde værdier for virksomhedens udledninger. Der er derfor tale om det bedste bud under de relevante poster.

  Proces af solgte produkter

  • Forarbejdning og processering af solgte produkter, bl.a. udledningen forbundet med forarbejdning og processering af halvfabrikata, der sælges til virksomhedens kunder.
  • Angives som CO2e i ton ud fra det bedste bud på emissioner forbundet med forarbejdning og processering af solgte produkter.

  Brug af solgte og udlejede produkter

  • Virksomhedens solgte eller udlejede produkters forventede forbrug af brændsel, el og vand i løbet af produktets levetid. Kendes fx et produkts strømforbrug i kW samt dets gennemsnitlige levetid, kan energiforbruget (i kWh) estimeres ved at gange strømforbrug med forventede brugstimer.
  • Estimeres på baggrund af antal solgte produkter, videreprocessering, levetid, energiforbrug m.m.
  • Data om brug af produkter kan fx indhentes via kundeundersøgelser og/eller beregnede data.

  End-of-Life behandling af solgte produkter

  • Den forventede bortskaffelse af produktet efter endt levetid.
  • Fokus på de produkter, som din virksomhed har solgt, og som efter brug bliver bortskaffet som affald.
  • Estimeres på baggrund af antal solgte produkter, marked m.m.

  Læs mere om emnet

  Samarbejde med store virksomheder og offentlige institutioner

  Mange SMV’er er underleverandører til store virksomheder eller til institutioner inden for det offentlige. Hvis din virksomhed vil være konkurrencedygtig på dette område, er I nødt til at sætte jer ind i, hvilke krav, I skal leve op til.

  Fakta: CO2-udledninger og de tre scopes

  CO2-udledninger inddeles efter tre forskellige typer af udledninger. Læs her om scope 1, 2 og 3, og hvad de dækker over.

  Guide: CO2-udledning fra transport – sådan skærer din virksomhed ned

  Transport udgør en betragtelig post i CO2-regnskabet hos mange virksomheder. Men der er gode muligheder for at reducere op til en hel del på området – endda ofte med økonomiske gevinster som sideeffekt. Læs her om, hvad din virksomhed kan gøre, for at skære ned på CO2-udledningen fra transport.

  Vil du have mere viden til din grønne omstilling?