Gå til hovedindhold

Ressource City hjælper med grøn omstilling i Østersøregionen

Et samarbejde i et EU-projekt på tværs af lande i Østersøregionen har trodset coronaudfordringer de seneste år og skabt grobund for nye industrielle symbioser og grønne klynger. Ressource City har leveret væsentlige bidrag til projekt Baltic Industrial Symbiosis og har selv fået stærke værktøjer til det lokale arbejde med virksomheder i Næstved Kommune.

19. maj 2021
En flok mennesker kigger på en kvinde, der taler, mens hun har hænderne nede i en glasbowle med blåt granulat
 • Læs op

Indhold

  Et værdifuldt samarbejde mellem industrielle symbioser og grønne klynger samt universiteter fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen og Rusland er lykkedes med at blive etableret trods udfordringerne ved coronanedlukninger. Værktøjer og en manual til facilitering af symbioser er blevet udviklet, og rundt om i Østersøregionen er resultater af forskellige cirkulære eksperimenter ved at tage form af mulige, fremtidige forretningskoncepter.

  Det er gennem det netop afsluttede EU-projekt Baltic Industrial Symbiosis (BIS), som Ressource City har været projektpartner i, at aktiviteterne er kommet i stand. Projektet, der blev sat i gang i 2019, har haft til formål at fremme bæredygtig, regional udvikling gennem industrielle symbioser og klynger på tværs af Østersøregionen.

  ”Vi har fået et rigtig godt netværk op at køre med projektpartnerne i BIS-projektet, hvilket er centralt, når man arbejder med symbioser og klynger. Vi har fået etableret kontakter mellem virksomheder på tværs af hele Østersøregionen, f.eks. mellem nogle Næstved-virksomheder og virksomheder i Rusland og Polen, og vi har fået synliggjort Næstved Kommune internationalt. Og så har vi fået kortlagt og formidlet en række metoder, så det bliver nemmere i fremtiden at etablere nye industrielle symbioser. Så selvom corona godt nok har været en udfordring for sådan et tværnationalt projekt, så er jeg rigtig tilfreds med resultaterne og stolt af, at vi har deltaget i og bidraget til det”, siger Michael Elgaard, der er daglig leder i Ressource City og har bidraget med en stor indsats i BIS-projektet.

  Glasklyngen: Industriel symbiose i Næstved

  En industriel symbiose eller klynge er, når flere forskellige partnere fra forskellige brancher går sammen om at skabe genanvendelse af rest- og ressourcestrømme. Det kan være, at en virksomhed aftager en anden virksomheds restaffald for at lade det indgå i sin egen produktion. Eller at overskudsvarme fra en virksomhed genanvendes til opvarmning af virksomheder og boliger i nærområdet.

  I Næstved Kommune er Glasklyngen, som Ressource City har været med til at etablere, et godt eksempel på en symbiose:

  I Glasklyngen modtager Reiling Glas Recykling glasaffald fra danske husholdninger og Dansk Retursystem, sorterer og renser det, og sender det til omsmeltning og genanvendelse hos glasvirksomheden Ardagh Glass Holmegaard. Når glas genanvendes frem for at blive fremstillet fra bunden, bliver CO2udslippet ved glasproduktionen væsentligt reduceret. I Glasklyngen sendes overskudsvarmen fra glasproduktionen videre og opvarmer 1200 husstande i Holmegaard og Fensmark.

  Udveksling er erfaringer giver værdi til Næstved

  Det er netop Ressource Citys erfaringer med symbiosesamarbejdet i Glasklyngen i Næstved, der har givet Ressource City en plads i BIS-projektet. Alle projektdeltagerne har nemlig hver især haft erfaringer med symbiosearbejde fra forskellige brancher forud for projektet. Og en del af projektets formål har været at udveksle og samle erfaringer og viden om best practice.

  ”Man lærer meget af at se på principperne for symbiosearbejdet i andre brancher. Den viden, vi har fået i Ressource City gennem BIS-projektet, vil komme virksomhederne her i Næstved til gavn. Symbiosetankegangen har bidt sig endnu mere fast, og vi har fået en langt større indsigt i, hvilke muligheder, vi har her i kommunen for at etablere flere symbioser, f.eks. i industriområderne”, fortæller Michael Elgaard.

  Ressource City har delt sine erfaringer fra glasindustrien på et peer to peer-arrangement i 2019, hvor de andre projektdeltagere var på besøg i Næstved og fik introduktion til Glasklyngen. Efter corona-pandemien lukkede hele verden ned, fortsatte erfaringsudvekslingerne online med symbioser inden for skovbrug- og papirindustrien i Norden, minedrift i Finland og living labs i Rusland.

  7 Næstved-virksomheder screenet

  Et værktøj til at screene interne ressourcestrømme i virksomheder er blevet udviklet i projektet. Screeningerne skal give virksomheder og andre potentielle symbiotiske partnere et overblik over deres ressourcestrømme og give dem en indsigt i, hvordan de kan optimere disse flows og deres værdi i fremtidig produktion. Screeningsværkstøjet spiller en vigtig rolle ved business-matchmaking, og projektpartnerne har anvendt på en lang række virksomheder i Østersøregionen.

  I Næstved Kommune har 7 virksomheder deltaget i projektet og er blevet screenet af Ressource City. Screeningerne har identificeret en række optimerings- og forretningsmuligheder, som de enkelte virksomheder kan vælge at arbejde videre med samarbejde med Ressource City, med virksomheder eller andre potentielle samarbejdspartnere i Danmark eller med matchende partnere i de øvrige partnerlande. Michael Elgaard forklarer, at screeningerne er et tidligt skridt i en lang proces, der på sigt kan føre til nye symbioser i Næstved Kommune.

  ”6 ud af de 7 virksomheder fik gode ideer til, hvordan de på sigt kan udvikle deres forretningsplaner, så de på sigt kan indgå i en klynge eller en symbiose. At skabe en symbiose er en stor proces, som kræver planlægning og udvikling i virksomhederne. Jeg ser gode muligheder for, at nogle af konklusionerne fra screeningerne kan gå hen og blive til nye, grønne samarbejder i nogle af industriområderne i Næstved”, siger Michael Elgaard.

  Guide med Næstved fingeraftryk

  Et væsentligt produkt, der er kommet ud af BIS-projektet, er en guide til symbiose- og klyngefacilitatorer og et katalog med casebeskrivelser. Guide og casebeskrivelser, der skal bruges til at udbrede kendskabet til industrielle symbioser og grønne klynger i de baltiske lande, Polen og Rusland fremadrettet, er baseret på den best practice, som de forskellige projektpartnere har delt med hinanden.

  Ressource City, der har væsentlig viden om og erfaring med at facilitere industrielle symbioser, har ydet et stort bidrag til guiden, og forventer samtidig selv at få glæde af den.

  ”Guiden har bragt nogle metoder og en systematik frem, som vi vil kunne gøre brug af sammen med virksomhederne her i Næstved Kommune”, siger Michael Elgaard fra Ressource City.

  Det næstvedske casebidrag, Glasklyngen, har allerede vakt særlig opsigt i Skt. Petersborg, og har været portrætteret i et stort, russisk fagtidsskrift.

  Living Labs i Sverige og Rusland skaber innovative løsninger

  Spændende, virkelighedsbaseret innovation og nye muligheder for forretning gennem samarbejder er opstået i en række Living Labs, som er blevet etableret i Sverige og Rusland som led i BIS-projektet.

  I et Living Lab bliver en masse forskellige aktører med forskellige perspektiver på en udviklingsproces, sat sammen til at samskabe viden i en virkelighedskontekst.

  En genanvendelig kop produceret af et plastlignende materiale baseret på kaffegrums og brugt knust byggeaffald fra en betonvirksomhed som erstatning for sand i parkbænke er et par af de resultater, som virksomheder i Skt. Petersborg i Rusland sammen med svenske Lindkjøbing Universitet har skabt. Living Lab Skt. Petersborg, er blevet et kraftcenter for udvikling af nye industrielle symbioser i Rusland.

  I den grønne klynge, Paper Province, der er funderet i den svenske træindustri, har man omdannet restslam fra det vand, der anvendes ved fremstilling af papir samt biobrændsel, kedelaske og kvælstof fra rensevandet i kommunale rensningsanlæg til gødning til planter og træer.